Buradasınız: GirişÖzet Yazım İlkeleriSözlü Bildiriler

Sözlü Bildiriler

23. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ

30 Ekim – 1 Kasım

Bildiri Listesi

Sözlü Bildiriler

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Temel Tepki Öğretimi: Genel Bir Bakış

Gülden Bozkuş-Genç, Şerife Yücesoy-Özkan

               

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarda Aile Eğitimi ve  ADÖSEP

Sezgin Vuran, Emre Ünlü              

 

İşitme Engelli Öğrenciler İçin Matematik Öğretiminde Kullanılan Stratejiler

Ayşe Tanrıdiler, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin          

 

Özel Eğitim Bölümündeki Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Beceri Düzeyleri

Vala Seslioğlu, Şehri Kuzyaka, Fatma Sultan Ertak, Mert Özakça

 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Temel Tepki Öğretimi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Gülden Bozkuş-Genç, Şerife Yücesoy-Özkan          

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Tekrarlayıcı Davranışların Yaş ve Zekâ Düzeylerine Göre Farklılaşması: Bir Derleme Çalışması

Özge Oktay, Selda Özdemir

 

Emine Yıldırım   İşitme Engelli Bireylerin Görsel İletişim Tasarım Alanındaki Faaliyetleri

Ayşegül Gürdal Pamuklu 

Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Bireylere Matematik Öğretimi Konusundaki Düşünceleri

Emre Ev Çimen, Kürşat Yenilmez

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Bağımsız Tepki Verme Becerisinin Öğretiminde Etkinlik Çizelgeleri İle Öğretimin Kullanılması: Kapsamlı ve Sistematik Bir Meta-Analiz Çalışması

Sunagül Sani Bozkurt, Seçil Çelik, İbrahim H. Diken

 

Otizmli Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Yüz İşleme Becerilerinin Karşılaştırılması

Selda Özdemir, Hacer Karacan, Gökhan Töret, Ömür Gürel, Yasemin Doğan      

 

Denizli’de Yaşayan 14-18 Yaş Arası İşitme Engelli Öğrencilerin Günlük Hayatta Karşılaştığı Sorunlar ve Sosyal Yaşantıları ve Geleceğe Bakış Açıları

Zeliha Tenikeci 

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerle Etkileşim Projesinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Programında Uygulanmasının Değerlendirilmesi

Macid Ayhan Melekoğlu, Özge Sultan Teker

 

Eğitimsel Planlama İçin Otizm Tarama Araçları (ASIEP-3)’nın Türkçeye Uyarlanması

Veysel Aksoy, İbrahim H. Diken, Güçlü Şekercioğlu, Avşar Ardıç   

 

Genel Eğitim Sınıfına Kayıtlı Yüksek Fonksiyonlu Otizm Tanısı Almış Öğrenciye Sağlanan Özel Eğitim Hizmetlerinin Sosyal, Çalışma ve Akademik Davranışları, Başarısı Üzerindeki Etkisi

Elif Çakal, Mehmet Özyürek       

 

Yetişkin Eğitimi Bakış Açısıyla İşitme Engelli Çocukların Anne-Babalarıyla Çalışmak

Zerrin Turan     

 

Öğretmen Adaylarının Sınıfında Öğretmenlik Uygulaması Yaptığı Sınıf Öğretmeninin Öğretmenlik Uygulamasındaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri

Ahmet Yıkmış, Çimen Acar, Hakan Özak,  Alpaslan Karabulut

 

Erken Çocukluk Döneminde Otizmli Çocuk-Ebeveyn Arasındaki İletişim ve Etkileşim

Ayşegül İrtiş, Selda Özdemir, Emine Yıldırım       

 

Otizmli Öğrencilere Fen Bilgisi Kavramlarının Öğretiminde Sabit Bekleme Süreli Öğretim Yöntemiyle Sunulan Grafik Düzenleyicilerin Etkililiği

Elif Sazak Pınar, Fatma Merdan

 

İşitme Engelli Öğrencilerle Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler Dersleri Sonrasında Yapılan İzleyen Etkinlikler

Elif Akay, Ümit Girgin   

 

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli ve Çokkültürlü Eğitime İlişkin Tutumları

Hasan Sait Tortop

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Otel Kat Hizmetleri Becerilerinin Öğretiminde Videoyla Model Olma Stratejisinin Etkililiği

H. Deniz Değirmenci, Arzu Özen 

 

Öğretmenlere Verilen Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Etkinliklerinin Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Özdeğerlendirmelerine Etkisi (Çorum Örneği)

Ahmet Kurnaz, Tülay Yatağan Bayram   

 

Uluslararası Eğitim Sistemi Kapsamındaki Görme Engelli Misafir Öğrenciler İçin AİB Üniversitesi’nde Erişebilirlik Olanaklarının Sağlanması

Arzu Dursin, Elif Gürdal               

 

Şema Stratejisinin Zihinsel Yetersizliği Olan Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme Performanslarına Etkisi

Alpaslan Karabulut, Ahmet Yıkmış, Hakan Özak, Havva Karabulut

 

Otizm ve Videoyla Kendine Model Olmanın Kullanımı

Erkan Kurnaz, Nurgül Akmanoğlu            

 

Üstün Yetenekli Öğrenciler İle Üstün Tanısı Konmamış (Normal) Öğrencilerin Problem Çözme ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Melike Akbaş, Emine Hızlı, Feride Ercan

 

Down Sendromlu Çocukların Temel Kavramları ile Ortalama Sözce Uzunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayfer Yıldırım Erişkin, Pınar Ege         

 

Okuma Güçlüğü Olan Bir Öğrencide Okuma Akıcılığı, Doğruluğu ve Okuduğunu Anlamayı Geliştirmede İki Sağaltım Paketinin Etkililiğini Karşılaştırılması

E. Rüya Özmen, Arzu Doğanay Bilgi

 

Kaynaştırmaya Devam Eden Otistik Özellikler Gösteren Çocuklara Kurallı Oyun Öğretiminde Akranları Tarafından Sunulan Doğrudan Model Olma ve Videoyla Model Olma Öğretiminin Etkilerinin Karşılaştırılması

Serhat Odluyurt

 

Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Çocukların Fizyolojik Duyarlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Adeviye Pınar   

 

İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

Orhan Çakıroğlu, Şenay Delimehmet Dada, Şule Yanık, Macid A. Melekoğlu             

 

 

Zihin Yetersizliği Olan Çocuklara İlk yardım becerilerinin öğretiminde akranların ve Bireylerin Kendisinin Model Olduğu Video Modelle Öğretimin Karşılaştırılması

Şerife Yücesoy Özkan     

 

Üstün Yetenekli Bireylerin Görsel Yeti ve Farkındalığı

Alpaslan Uçar   

 

İşitme Engelli Çocuklarla Vikipedi Uygulamalarından Sonra Gerçekleştirilen Sözcük Dağarcığını Geliştirici Etkinlikler

Elif Akay, H. Pelin Karasu, Ümit Girgin  

 

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Müzikli Oyun (Ront) Becerilerinin Kazandırılmasında Doğrudan Model Olmanın Etkisi

Serpil Alptekin, Sinan Kalkan

 

Otizmli Çocuklara Videoyla Model Olma Kullanılarak Ev Kazalarında Basit İlkyardım Becerilerinin Öğretimi

Yasemin Ergenekon

               

Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Zihinsel Gelişiminde Akıl (Zekâ) Oyunlarının Önemi

Fırat Eroğlu      

 

Görme Engelli Bireylerde Din Eğitimi ve Kur’an Öğretiminin Önemi

Sevginur Aydoğan, İsmet Çavdar

 

Zihin Engelli Öğrencilere Doğrudan Öğretim Yöntemi İle Renk Kavramının Öğretiminde Bellek Destekleyici Kafiye (Rhyming)’nin Etkililiğin İncelenmesi

Hamide Karaderili

 

Görsel Destek İle Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Sürecinin Annelerin Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarına Zincirleme Becerileri Öğretmelerindeki Etkililiği

E. Sema Batu, Funda Bozkurt, Nuray Öncül           

 

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Rehber Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri

Selma Akalın     

 

Engellilerin Mesleki İstihdamı Çorum İli Örneği

Naime Güneş, Gönül Akçamete   

 

Zihin Engelliler Özel Eğitim Ortamlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Yöntemleri ve Delile Dayalı Yöntemler Üzerine Bilgi Düzeyleri ve Hakkındaki Görüşlerinin Tespiti

Çığıl Aykut, Betül Yılmaz, Necdet Karasu

 

Görsel Destekler Aracılığıyla Annelere Öğretilen Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yönteminin Etkililiği

E. Sema Batu     

 

Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Özel Eğitimle İlgili Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Elif Sazak Pınar

               

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Geleceğe Bakış Açıları

Nurşen Kalyoncu, Nursen Yılmaz, Zehra Çiçek Akkuzu     

 

Zihin Engelliler Sınıfların Hizmet Veren Öğretmenlerin Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi

Necdet Karasu, Eylem Dayı, Çığıl Aykut, Ziya Tavil

 

Annelerin Sunduğu Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarına Bağcık Bağlama Becerisinin Öğretimi Üzerindeki Etkililiği

Naime Güneş, E. Sema Batu

 

Genel Eğitim Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sergilediği Problem Davranışların ve Bu Davranışlara Yönelik Gösterilen Öğretmen Tepkilerinin İncelenmesi

Elif Sazak Pınar, Nevin Güner Yıldız        

 

Özel Eğitim Uygulama Merkezine Kayıtlı 9. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi İşlemler Konusu Program Değerlendirmesi: Akşehir Nasrettin Hoca Özel Eğitim Uygulama Merkezi Örneği

Habip Mehmet Sevgi, Soykan Uysal, Soner Yatgın               

 

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Yönelik Tutumları ve Kullanmış Oldukları Yöntemler Nelerdir?

Orhan Çakıroğlu, Şule Yanık

 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Cd İzleme Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Cem Gökmen, Erkan Tekinarslan, İlknur Çifçi Tekinarslan            

 

Kaynaştırma Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri, Sosyal Becerileri,Problem Davranışları ve Benlik Kavramlarının İncelenmesi

Sevgi Küçüker, İlknur Çifci Tekinarslan 

 

Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Bir Analiz

Necati Bilgiç, Ayşegül Ataman      

 

Özel Eğitim İş Uygulama Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Pelin Piştav Akmeşe, Nilay Kayhan, Gürcan Demir

 

Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Erkek Ergenlere Ebeveynleri Aracılığıyla Uygun Mastürbasyon Yapma Becerisinin Kazandırılmasında Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Işık Akın, Ayten Düzkantar           

 

Okul Müdürlerinin “Kaynaştırma Öğrencisi” Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Sertan Talas, Ahmet Yumuşak, Murat Akdağ         

 

Özel Eğitim Anaokullarında Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Değerlendirilmesi

Nevin Güner Yıldız, Raziye Erdem

               

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Hizmet İçinde Yetiştirilmesinin Önemi ve Esasları

Nezir Ünsal, Osman Yıldırım, Bahtiyar Tolunay

 

Bilgisayar Destekli Etkinlik Çizelgeleri İle Sunulan Öğretim Sürecinin Otistik Özellikler Gösteren Çocukların Çizelge İzleme ve Rol Oyun Becerileri Üzerindeki Etkililiği

Burcu Ülke-Kürkçüoğlu, Funda Bozkurt, Selmin Çuhadar

 

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay Yıldırım Doğru, Cansu Kançeşme, Özge Özlü           

 

Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Sürecinin Matematiksel Formül İle Özdeşimi: Pekiştirme-Caydırma Sürecini Yeniden Ziyaret

Remzi Bülbül, Özden İleri             

 

Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alacak Olan Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Murat Gökalp, Havanur Gür, Sibel Şenoğlu, Sibel Ünlü, Bahar Şenel, Fatma Hamzaoğlu

 

Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Kafe Garsonluğunun Görsel-İşitsel Teknoloji Desteğiyle Öğretiminin Etkililiği

Atilla Cavkaytar, Ahmet Turan Acungil, Gözde Tomris, Mustafa Uluyol     

 

Eğitsel Değerlendirme Süreci ve Sınıf Öğretmenleri

Selmin Çuhadar

 

Zihinsel Yetersizliği Bulunan Öğrencilere Etkileşim Ünitesi Yöntemiyle Toplama Becerisinin Öğretimi

Behre Balçık      

 

Özel Eğitim Bölümünde Okuyan 1. Sınıf ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Özel Eğitim Derslerine ve Engellilere Yönelik Tutumları

Murat Gökalp, Ayşe Oktay, Buse Burcu Özer, Saadet Türk, Seyhan Kaplan

 

Web 2 Eğitim: Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Topluma Kazandırılmalarını Amaçlayan Online Proje Esaslı Yaklaşım Yetenekleri

Teodora Dimitrova Vulova          

 

Önyargılar, Kalıpyargılar, Ayrımcılık: Engelli Ayrımcılığı Bağlamında Disiplinlerarası Çalışma Örneği

Melisa Soran     

 

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Yardımcılarının Rol ve Sorumlulukları

Bora Görgün, Elif Tekin-İftar     

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulamada Karşılaştığı Güçlükler

Murat Vural, Serpil Alptekin

 

Otistik Çocukların Eğitimlerinde Tablet Bilgisayarların Kullanımı

Berat Çelik         

 

Özel Eğitim Alanında Yapılan Araştırmaların ‘Bilimsel Araştırmalarda Yenilik’ Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi

Nevin Güner Yıldız, Esra Orum Çattık

               

Okuma Hızını Arttırmada Önceden Dinleme, Tekrarlı Okuma, Geri Bildirim ve Ödül Tekniklerinin Uygulamasının Etkililiği

Mehmet Donat Sulu         

 

Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ayşegül Sapmaz, Büşra Şensoy, Döne Doğan, Sultan Atuğ

 

İşitme Engelli Çocuklarla Vikipedi İnternet Ansiklopedisi Uygulamalarına İçerik Hazırlama Süreci

H. Pelin Karasu, Elif Akay, Ümit Girgin  

 

Türkiye’de Üniversitelerde Bulunan Özel Eğitim ve Engellilere Yönelik Programların İncelenmesi

Bekir Bural, Selahattin Avşaroğlu, Ahmet Kurnaz        

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Cinsel İstismar: Literatüre Bir Bakış

Üzeyir Emre Kıyak, Emel Kanburoğlu, Mustafa Uluyol, İbrahim H. Diken

               

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğretme Becerilerine Model Olma ve Video İle Dönüt Vermenin Birlikte Etkisi

Serpil Alptekin

 

 

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Anne Babaların Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Deniz Tekin Ersan, Sunay Yıldırım Doğru, Cansu Kançeşme           

 

Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Umudu İle İş Anlamı Düzeylerinin İncelenmesi

Yavuz Erhan Kanpolat, Hakan Sarıçam, Azmi Bayram İlbay, Hatice Merve Özaslan            

 

Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Rehabilitasyonunda Bir Model Önerisi

Semra Coşgun Ilgar        

 

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Zorlandıkları ve En Az Sorun Yaşadıkları Konuların Belirlenmesi

Betül Yılmaz, Necdet Karasu, Çığıl Aykut

 

Öğretmen Performansına Dayalı Doğrudan Öğretim Yaklaşımıyla Sunulan Aile Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Programının Etkililiği

Emine Gültekin Seylan   

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Programlarının İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

Erkan Efilti, İsmail Hakkı Hayta, Serdar Şahan   

 

Ram Çalışanlarının Eğitsel Değerlendirme ve Tanılamada Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

Yahya Çıkılı, Serdal Deniz

 

Alan Değişikliği İle Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği Alanına Geçen Sınıf Öğretmenlerinin, Özel Eğitim Alanındaki Alan Yeterliliklerinin Belirlenmesi

Ümit Şahbaz, Burcu Kaplan

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Düzeyi İle Aile Gereksinim Durumu ve Ebeveyn Stres Düzeyi Arasındaki İlişki

Gökhan Uslucan, İlknur Çifci-Tekinarslan, İbrahim H. Diken, Avşar Ardıç

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi

Ayşe Tuba Ceyhun, Nisa Kaya     

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Süreci

Sezgin Vuran, Gülden Bozkuş-Genç, Sunagül Sani Bozkurt, Zeynep Türker, Emine Ceylan             

 

Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı

Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova, Metin Tuncer

 

Türkiye’de Özel Eğitim’e Gereksinim Duyan Çocuğa Sahip Ailelerin Psikolojik Durum ve Sorunları Üzerine Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Selahattin Avşaroğlu, Kürşat Öğülmüş, Habibe Çalışkan   

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Programlarının İşlevselliğinin Değerlendirilmesi

Erkan Efilti, İsmail Hakkı Hayta, Serdar Şahan

               

Özel Eğitim Alanıyla İlgili Filmlerin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Hakan Sarı, Ahmet Kurnaz, Kürşat Öğülmüş, Mustafa Uğur Özkan

 

               

 

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanların) Türkiye’deki Özel Eğitim Okullarında ve Özel Eğitim Sınıfları Bulunan Okullarda, Özel Eğitimle İlgili Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Davranışlarının Değerlendirilmesi (Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Tarafından)

Hakan Sarı, Şahin Kesici, Burcu Kaplan, Zeynep Şimşek

 

Otizmli Ailelere Yönelik Yapılan Rehberlik ve Eğitim Çalışmalarının, Bireysel Veli Görüşmeleri, Veli Ev Ziyaretleri, Veli Toplantıları, Aile Eğitim Seminerlerinin Karşılaştırılmalı Bir Şekilde Etkililiğinin Özel Eğitimciler Tarafından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Hatice Kaya, Nuray Üçüncü, Elif Yılmaz 

 

Antalya İlinde Rehberlik Araştırma Merkezleri Tarafından Eğitsel Değerlendirmesi Yapılan Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Eğitim Planlarında Yer Alan Eğitim Performansı ve Önerilen Amaçların Tekrar Değerlendirilmesi

Uğur Kaya         

 

Özel Eğitim Üzerine Yapılan Proje Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Sunay Yıldırım Doğru, Cansu Kançeşme, Özge Özlü

               

Farklı Lisans Programlarından Mezun Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alan Değişikliği Yaptıktan Sonra Karşılaştıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi: Kendi Görüşleri Açısından

Hakan Sarı, Abdullah Sadan

 

Üstün Zekalı 11. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Kavramı ve Kendi Farkındalıklarına İlişkin Algıları Üzerine:Fenomenografik Bir Araştırma

Çiğdem Nilüfer Umar, Zerrin Ayvaz Reis               

 

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Bakışını Etkileyen Etkenler

Mustafa Ayral, Şadan Özcan, Rahmi Can, Ahmet Ünlü, Haydar Bedel, Gökhan Şengün, Şenol Demirhan, Kemal Çağlar           

 

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokul’u Mezunlarının Sosyal Paylaşım Ağları Yoluyla İzlenmesi Süreci

Zehranur Kaya, Meltem Özten Anay, M. Cem Girgin         

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Düzeyi İle Ebeveyn Depresyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akın Gönen, Ahmet Yıkmış, İbrahim H. Diken, Avşar Ardıç

 

Bilim ve Sanat Merkezine (Bilsem) Devam Eden Öğrencilerin Velilerinin Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları “Amasya Örneği”

Z.Deniz Koçal, Nursen Yılmaz, D. Duygu Kılıç      

 

Kaynaştırma Eğitiminde Öğrenci Başarısının Değerlendirmesi: Bir Türkiye-Almanya Kıyaslaması

Fatih Boynikoğlu             

 

İşitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

H. Pelin Karasu, Ümit Girgin       

 

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Gereksinimlerinin ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi

Bülbin Sucuoğlu, Gamze Alak, Özlem Mısırlı-Taşdemir, Sema Büyükkarakaya, Ayşegül Ustaoğlu, Naime Güneş, Elif Çorbacı

 

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Eğitiminin İncelenmesi: İsrail Sistemi

Emine Hızlı        

 

Okullarda Destek Eğitim Hizmeti Çalışmalarında Gölbaşı İlçesi Örneği

Elif Çoruhlu, Gülhan Ersoy         

 

Otizmli Bireylere Yönelik Geliştirilen Tablet Bilgisayar Yazılımlarının Nitelikleri Açısından İncelenmesi

Deniz Yılmaz, Tufan Adıgüzel     

 

Özel Eğitim Sınıflarında Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitimine Aile Katılımının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Burcu Kaplan, Ayten Düzkantar

 

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Zihinsel Gelişiminde Akıl (Zeka) Oyunlarının Önemi

Fırat Eroğlu      

 

Sınıf Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşleri

Murat Gökalp, Havvanur Kuyucuoğlu, Kadriye Yılmaz, Merve Sönmez, Seda Oktay, Esra Yavuz     

 

Kitle İletişim Araçlarının Özel Eğitim Öğretmen Adaylarına Kişisel ve Mesleki Açıdan Etkisi

Serkan Gedikli, Ersin Önal, M.Emin Köksal, Oğuzhan Bedir           

 

Görme Yetersizliği Olan Küçük Çocuklarda Anne-Çocuk Etkileşimini Destekleyen Müdahale Örneği: Bir Eylem Araştırması

Ayşe Dolunay Kesiktaş, Gönül Akçamete, Hasan Gürgür

 

İlkokul 3. ve 4. Sınıf Düzeyindeki Üstün Yetenekli Öğrencilerin, Görme ve İşitme Engelli Bireylere Yönelik Duygu, Düşünce ve Tutumlarında Değişim Sağlama Çalışması.

Hatice Güney, Özlem Altın           

 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri (Pamukkale Üniversitesi Örneklemi)

İbrahim Halil Yurdakal 

 

Otizmli Bireylerle Yapılan Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi:

Alanyazın Taraması

Özge Sultan Teker, Eda İyigün, Bülent Toğram    

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Kardeşe Sahip Bireylerin Kardeşlerİnin Tanısına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Öznur Tuş Avcı, İlknur Çifci Tekinarslan

 

Necate Baykoç Üstün Yetenekliler ve Dâhiler Enstitü ve Merkezi

Necate Baykoç, Duygu Aydemir  

 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine Olan Tutumları

Özlem Çulha, Şahinder Ertürk, Fatma Gülen, Esranur Deniz, Elif Akyol, Esra Boran            

 

Özel Eğitime İlişkin Metaforlar

Ayşe Tuba Ceyhun           

 

Otizmi Olan Çocukların Temel Kavramları İle Ortalama Sözce Uzunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayfer Yıldırım Erişkin, Pınar Ege, Adnan Kırca

 

Yetenek Hiyerarşisi ve Üstün Yetenek Türlerine Toplumun Bakış Açısı “Amasya Örneği”

Nursen Yılmaz, D. Duygu Kılıç, Murat Gökdere    

 

İlkokul Sınıflarına Devam Eden Normal Gelişim Gösteren Çocukların Engelli Akranlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Galibiye Çetrez İşcan, Yeşim Fazlıoğlu, Cansu Parlak        

 

 

Türk Özel Eğitim Sistemi-2013 (Tur-Oes 2013)'nin Geliştirilmesi

Necate Baykoç, Mehmet Mıdık    

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Okuma Hızını Artırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği

Mehtap Coşgun Başar, Çığıl Aykut, Murat Vural, Necati Bilgiç

 

Aday Rehber Öğretmenlerin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Dair Algıları

Ayten Eren Artan             

 

Örgün Eğitim Kurumlarına Devam Eden Dezavantajlı Grup Öğrencilerinin Koro Çalışmaları Yoluyla Zihinsel - Dil, Duygusal - Sosyal, Bedensel ve Psikomotor Gelişimleri Üzerine Etkileri

Filiz Kırkar, G.Gaye Çimşitoğlu    

 

Sosyal Bilimler Atıf İndeksine Giren Türk Dergilerinde Yayınlanan Özel Eğitim Makalelerinin İncelenmesi

Nevin Güner Yıldız, Macid A. Melekoğlu, Ayşe Tunç           

 

Rehberlik Araştırma Merkezlerince Önerilen Gereksinimlerin Özel Gereksinimli Bireylere Uygunluğunun Araştırılması

Necate Baykoç, Mehmet Mıdık

 

Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Görüşleri

Sevilay Yıldız, Ahmet Yıkmış, Kaya Yıldız, Nuran Adıyaman          

 

Özel Eğitim Dersinin Öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi

Cem Aslan, Mehmet Kök               

 

Özel Eğitimde Kanıt Temelli Uygulamalara Bağlamsal Açıdan Bakış

Betül Yılmaz, Necdet Karasu       

 

Cümle Tamamlama, Seçenek Sunma, Soru Sorma-Model Cevap Tekniklerinin Kullanımı İle Hikâye Kitabı Okuma: Bir Kekemelik Müdahale Çalışması

Oya Arslan Armutcu, E. Rüya Özmen

 

Görsel Kültürün Üstün Yetenekli/Zekâlı Çocukların Resimleri Üzerindeki Etkisi

Atilla Şirin, Ahmet Kurnaz           

 

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Cinsel Eğitime İlişkin Tutumları

Merve Yavuz, Can Ahmet Tekcan, Meryem Vural Batık

 

“Uygulamalı Etik Açısından Özel Eğitimin Analizi”

Sıla Paylar            

Down Sendromlu ve Engelli Olmayan Çocukların Zihin Kuramı Becerileri İle Dil Becerileri Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi,

Raziye Erdem

 

Otizmli Çocuğu Olan Bir Grup Annenin Tespit Edilen Gereksinimlerinin Aile Eğitimi Sonrasındaki Değişimi

Cihat Emre Baytur, Deniz Yılmazer, Fethi Emre Okşak, Kübra Duru, Reyhan Sayı, UğurYassıbaş    

 

Dikkat Eksikliği /Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Akran İlişkileri  Problemleri: Risk Faktörleri ve Müdahalerde Ekolojik Yönelimler

Selda Özdemir, Hidayet Dikici    

 

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların Müzik EğitimindeTemel Yaklaşımlar

M. Şahin Akıncı, Nesrin Kalyoncu              

 

Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği Geliştirme

Sinan Kalkan, Hakan Metin, Kürşat Öğülmüş, Ayşenur Çelik

 

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlere Yönelik Olarak Düzenlenen Aile Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Emine Şeker      

 

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hatice Bani, Seda Çam, Sevgi Sevim         

 

Orff Yaklaşımına Göre Hazırlanan Müzik Etkinlikleri İçinde İpucunun Giderek Azaltılması Yöntemi İle Yapılan Gömülü Öğretimin Otistik Çocuklara Kavram Öğretmedeki Etkililiği

Bilgehan Eren, Jale Deniz, Ayten Düzkantar          

 

İşitme Engelli Çocukların Bulundukları Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Sahip Olmaları Gereken Yeterlilik Alanları

Elif Akay, Hasan Gürgür, Ümit Girgin, Yıldız Uzuner

 

Gündüz Tuvalet Kontrolü Aile Eğitimi Programı’nın Annelerin Tutumlarındaki Değişiklikler Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Teslim, Ebru Ateş

Öğrencilerin Tanınmasında ve Problem Davranışlarının Belirlenmesinde Resimlerin Kullanılmasına Yönelik Eğitim Programının Öğretmen Uygulamalarına Etkisi

Meral Melekoğlu, Ayşe Tunç, Macid Ayhan Melekoğlu      

 

Hemsball Oyunu ve Engelli Çocukların Psikofizik Koşulları Üzerindeki Etkisi

Petya Marçeva  

 

Sınıf Öğretmenlerinin, Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi

Soner Yatgın, Habip Mehmet Sevgi, Soykan Uysal

 

Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanan Ailelerin Yaşam Kalitesinin ve Uzman-Aile İşbirliğinin Değerlendirilmesi

Meral Melekoğlu             

 

Eğitim Uygulama Okulunda Görev Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sınıf içi İstenmeyen Davranışların Belirlenmesi

Yahya Çıkılı, Soner Çankıran      

 

Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Uygulama Okullarında Çalışan Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ilgım Kılıç, Miray Karatağ          

 

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitelerinin Duygusal Öz-Yeterlik ve Duygusal Empatiyle İlişkisi

Tarık Totan, Mehmet Önemli

 

Grup Rehberliği Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

Murat Canpolat, Osman Özokçu

 

Özel Eğitim Gerektiren Bireylerde Gözlenen Davranış Problemlerini Değerlendirme Ölçeği

Necate Baykoc, Mehmet Mıdık    

 

Spor ve Dansla Uğraşan İşitme Engelliler İle Sosyal Hayatı Olmayan İşitme Engellilerin Yaşamlarının Karşılaştırılması

Zeliha Tenikeci, Hasret Erkul     

 

Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği Geliştirme

Sinan Kalkan, Hakan Metin, Kürşat Öğülmüş, Ayşenur Çelik

 

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Toplumsal Uyarı İşaretlerinin Öğretiminde Gömülü Öğretimle Sunulan Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Candan H. Berkeban, Arzu Özen

 

Hafif Derecede Zihin Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitiminde Bulunmalarının Akademik Başarılarına Katkılarının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Murat Gökalp, Hava Altıntaş, Hilal Karanfil, Şeyma Ceylan           

 

Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik ve Normal Gelişim Gösteren 9-16 Yaş Grubu Çocukların Empati Düzeylerinin Karşılaştırılması

Alev Girli, Burak Karabey, Sıla Doğmaz 

 

Toplumun Bakış Açısından Zihin Engelliler

Nevin Güner Yıldız, Yeliz Şener, Ceren Kurtova, Erdem Söyleyici 

 

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Örüntü Oluşturma Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yöntemini Etkililiği

Elif Sazak Pınar, Derya Kocabıyık            

 

Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik Algıları ve Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları

Sibel Dolapcı, Vesile Yıldız Demirtaş        

 

Otizm Davranış Kontrol Listesi (AutismBehaviorCheklist-Abc) Türkiye Uyarlaması: Pilot Çalışma Bulguları

Onur Özdemir, İbrahim H. Diken, Güçlü Şekercioğlu, Özlem Diken              

 

Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Türkçe Yazım Hataları:Cümleye Küçük Harfle Başlayan Öğretmen Olur mu?

Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova, Yeliz Şener, Erdem Söyleyici

 

Özel Eğitimin Amaç ve İlkeleri Doğrultusunda Öğrencilerde Beceri Öğretiminde Proje Kültürünün Önemi: Odunpazarı Örneği

Serap Altınok, Feride Turan        

 

Okul Öncesi Dönemde Akranların Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Öğrenciye Yönelik Görüşleri

Vesile Yıldız, Filiz Karadağ         

 

Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynler İle Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Ebeveyn-Çocuk Etkileşimlerinin Ebeveyn Davranışları Açısından Karşılaştırılması

Selda Özdemir, Ömür Gürel Selimoğlu, Yasemin Doğan, Gökhan Töret, Ayşe Tuba Ceyhun, Ufuk Özkubat

 

Ebeveyn ve Kardeş İlişkilerinin Zihin Yetersizliği Olan Çocukların Sosyal Beceri Gelişimlerine Olan Etkisinin Belirlenmesi

Hasan Avcıoğlu

 

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Tercihlerinin Değerlendirilmesi ve Seçim Yapma Becerisinin Öğretimi

Müzeyyen Eldeniz Çetin, Pınar Şafak

               

İlkokul Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Kaynaştırma Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi

Macid Ayhan Melekoğlu, Özge Sultan Teker          

 

Otizmli Çocuklarda Ortak Dikkat Becerileri

Gülay Çelik, Selda Özdemir, Emine Yıldırım

         

Ev Temelli Öykü Okuma Stratejisinin Kelime Gelişimi Üzerine Etkisi

Hanife Ece Uğurlu, Ahmet Yıkmış

 

Yüksek ve Düşük Uygulama Güvenirliği İle Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Etkililik ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Ahmet Fidan, Elif Tekin-İftar      

 

Öğretmen Adaylarının Empati Becerilerinin, Öz-Yeterlik İnançlarının ve Bazı Değişkenlerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi

Alev Girli, Zekavet Kabasakal, Burak Karabey, Bilal Özbek, Gülşah Erdoğan         

 

Otizmi Olan Öğrencilere Okuma Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin

Görüş ve Önerileri

Özge Eliçin, Ahmet Yıkmış

 

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından

İncelenmesi

Emine Eratay, Tuğba Sarı, Umut Kermen
 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Bilgi Düzeyleri 
Bülbin SUCUOĞLU, Hatice BAKKALOĞLU, Fadime İŞCAN, Şeyda DEMİR, Selma AKALIN
 
Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi ve Kaynaştırma
Bülbin SUCUOĞLU, Fadime İŞCAN, Hatice Bayraklı, Şeyda DEMİR